เด็กหญิงปณาลี แก้วมณีวัฒน์ เข้ารับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2561

ในวันที่ 18 มกราคม 2562 เด็กหญิงปณาลี แก้วมณีวัฒน์ นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้เข้ารับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2561 โดยมีคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคมเป็นกำลังใจในการนำเสนอกิจกรรมและผลงานของนักเรียน