กรมการจัดหางาน จังหวัดอุทัยธานี จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3