นายนิรันดร์ บุญศรี ตัวแทนคณะผู้วิจัยโครงงานวิจัยและนวัตกรรมแลกเป้า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

นายนิรันดร์ บุญศรี ตัวแทนคณะผู้วิจัยโครงงานวิจัยและนวัตกรรมแลกเป้า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
ได้ไปนำเสนอหัวข้อวิจัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานและบูรณาการสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนากิจกรรมในห้องเรียนสู่โครงงานคุณภาพต่อ คณะกรรมการ สพฐ. ในวันที่ 31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2561 ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 15,000 บาท และปรับเพิ่มงบประมาณหลังจากนำเสนอเป็น 39,000 บาท โดยต้องไปนำเสนองานวิจัยบทที่ 1-3 พร้อมเครื่องมือที่ใช้ ในวันที่ 30 สค 2561 ถึง 2 กย 2561
คณะผู้วิจัยจากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ประกอบด้วย นายนิรันดร์ บุญศรี ,นายไชยโพธิ์ ร่มโพธิ์ , นางสาวจันทิมา กุลศรี , นางสาวโชติรส ชุติพานิชเทศก์ , นางสาวกนกพรรณ ลอยสงเคราะห์ , นายชิตพล สะอาด เป็นคณะวิจัยหนึ่งเดียว ใน สพม 42 ที่ได้รับการพิจารณางบประมาณจาก สพฐ . ในการดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า