การอบรมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการกิจกรรมกับวิทยาการคำนวณ

ในวันที่ 1 -2 กันยายน 25561 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคุณครูระดับชั้นมัธยมศึกษา ในจังหวัดอุทัยธานี  โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ และคณะ เป็นวิทยากร ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ โดยใช้กิจกรรมในการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและกระตุ้นให้ผู้เรียนได้มีความสนใจในการเรียนการสอน วิชาวิทยาการคำนวณ  คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม