ครูพิชญะ โชคพล ได้รับพระกรุณาธิคุณเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ

ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ นายพิชญะ โชคพล ได้รับพระกรุณาธิคุณเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ Thailand Innovative Teacher Leadership Awards 2018 โดยบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้รับรางวัลการคัดเลือกสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับโรงเรียนขนาดใหญ่ เพื่อรับรางวัล IQA AWARD ปี 2561

โรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้รับรางวัลการคัดเลือกสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับโรงเรียนขนาดใหญ่ เพื่อรับรางวัล IQA AWARD ปี 2561 (รางวัลการเป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างด้านการประกันคุณภาพของสถานศึกษา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เพื่อเข้ารับการคัดเลือกในระดับประเทศ

 

ประกาศโรงเรียนอุทัยวิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง และยาม

14. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภารโรงและยาม

มุทิตาจิต 2561 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

 

ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้มีคุณครูผู้เกษียณอายุราชการจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่านได้แก่

  1. ครูถวิล  พึ่งสุข
  2. ครูสมชาย  วงษ์พานิช
  3. ครูนิพนธ์ แสงเล็ก
  4. ครูกิตริยา กล้าวิกย์กรรม
  5. ครูบุศรินทร์ หาญเมธาคุณ
  6. ครูศศิธร  เลาหพรรค
  7. ครูพรทิพย์ ตระกูลโตนิยม
  8. ครูลิ้นจี่ ช้อนคราม
  9. ครูอุไร  ธรรมายน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการกิจกรรมกับวิทยาการคำนวณ

ในวันที่ 1 -2 กันยายน 25561 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคุณครูระดับชั้นมัธยมศึกษา ในจังหวัดอุทัยธานี  โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ และคณะ เป็นวิทยากร ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ โดยใช้กิจกรรมในการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและกระตุ้นให้ผู้เรียนได้มีความสนใจในการเรียนการสอน วิชาวิทยาการคำนวณ  คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม