โรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้รับรางวัลการคัดเลือกสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับโรงเรียนขนาดใหญ่ เพื่อรับรางวัล IQA AWARD ปี 2561

โรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้รับรางวัลการคัดเลือกสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับโรงเรียนขนาดใหญ่ เพื่อรับรางวัล IQA AWARD ปี 2561 (รางวัลการเป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างด้านการประกันคุณภาพของสถานศึกษา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เพื่อเข้ารับการคัดเลือกในระดับประเทศ