มุทิตาจิต 2561 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

 

ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้มีคุณครูผู้เกษียณอายุราชการจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่านได้แก่

  1. ครูถวิล  พึ่งสุข
  2. ครูสมชาย  วงษ์พานิช
  3. ครูนิพนธ์ แสงเล็ก
  4. ครูกิตริยา กล้าวิกย์กรรม
  5. ครูบุศรินทร์ หาญเมธาคุณ
  6. ครูศศิธร  เลาหพรรค
  7. ครูพรทิพย์ ตระกูลโตนิยม
  8. ครูลิ้นจี่ ช้อนคราม
  9. ครูอุไร  ธรรมายน