การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ครูโรงเรียนมัธยมจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2561

การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ครูโรงเรียนมัธยมจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติการเปิดพิธีในช่วงเช้าจาก นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 และคณะ และกิจกรรม sport night ได้รับเกียรติจากท่าน เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ เป็นประธานในการเปิดพิธี