พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและทำบุญวันครบรอบก่อตั้งโรงเรียน (บ.ร. – อ.ท.ว.)

ในวันที่ 21 กันยายน 2563 :  โรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้มีกิจกรรม พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและทำบุญวันครบรอบก่อตั้งโรงเรียน (บ.ร. – อ.ท.ว.) โดยมีครูผู้เกษียณอายุราชการ อดีตครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้ ร่วมพิธีเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่โรงเรียน และผู้เข้าร่วมงานทุกคน อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความรักที่มีต่อโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน