แต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรยามรักษาความปลอดภัย

ประจำเดือน มกราคม – มีนาคม 2561

ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2560