ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ปรินทร อินทโฉม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันคัดลายมือ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 ระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ  ด.ญ.ปรินทร อินทโฉม ม.3/1 แข่งขันคัดลายมือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 ได้รับรางวัลที่ 2 ระดับประเทศ (ข่าวโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)