กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC และการจัดทำ LOGBOOK สำหรับครูโรงเรียนมัธยมในจังหวัดอุทัยธานี

ในวันที่ 25 สิงหาคม 2561 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC และการจัดทำ LOGBOOK ให้แก่คุณครูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดอุทัยธานี เพื่อทบทวนการทำความเข้าใจในกระบวนการทำ PLC และการจัดทำ Logbook เพื่อพัฒนาวิทยาฐานะของครู โดยมี นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การจัดการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  ดร.จิณณาวัฒน์ โคมบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม เป็นประธานในการเปิดพิธีและให้โอวาทแก่ครูในการร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1473062612794676&type=1&l=e675381514