การมอบทุนการศึกษาแก้วควัฒน์กุล ให้กับนักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคมโดยท่านศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปีการศึกษา 2563

ในวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมศุภรัตน์ คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและศิษย์เก่า โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้ต้อนรับท่านศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ประธานทุนกองทุนการศึกษาแก้ว ควัฒน์กุล โดยท่านได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป โดยท่านได้ให้ความอนุเคราะห์แก่โรงเรียนอุทัยวิทยาคมมาโดยตลอด

คุรุกษิณาลัย 2563

ในวันที่ 21 กันยายน 2563 โรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้จัดกิจกรรม กษิณาลัย ให้แก่รายผู้บริหาร ครู และบุคลากร ที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ โดยมี ส.ส. เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ เป็นประธานในงานเกษียณอายุราชการในครั้งนี้

รายนามผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2563

1. นายจิณณาวัฒน์  โคมบัว  ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม

2. นางพรพิมล  พิชญกุล  รองผู้อำนวยการโรงเรียน

3. นางธนพร  สงกรุง รองผู้อำนวยการโรงเรียน

4. นางจิตรลดา วงษ์พานิช ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม

5. นางทักษพร พันธ์เขตรการ ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม

6. นางสมพร ตั้งเจริญศิลป์  ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม

7. นายอวยชัย จุนทการ ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม

8. นายเกียรติก้อง  พุทธยากูล ลูกจ้างประจำ

 

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและทำบุญวันครบรอบก่อตั้งโรงเรียน (บ.ร. – อ.ท.ว.)

ในวันที่ 21 กันยายน 2563 :  โรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้มีกิจกรรม พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและทำบุญวันครบรอบก่อตั้งโรงเรียน (บ.ร. – อ.ท.ว.) โดยมีครูผู้เกษียณอายุราชการ อดีตครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้ ร่วมพิธีเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่โรงเรียน และผู้เข้าร่วมงานทุกคน อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความรักที่มีต่อโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน

โรงเรียนอุทัยวิทยาคมดำเนินการทำความสะอาดโรงเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19

ในวันที่ 15 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทางราชการต่าง ๆ ภายในจังหวัดอุทัยธานี ได้ทำการ ทำความสะอาดโรงเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 ในสถานศึกษา

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เยี่ยมชมโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนสภาวะวิกฤตของเชื้อโคโรน่า 2019 (covid-19)

ในวันที่ 24 มิ.ย. 2563  ท่านณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน และให้กำลังใจคณะผู้บริหารฯ ครูและบุคลากรฯ ของโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ในการเตรียมการเปิดเรียนในสภาวะวิกฤตของเชื้อโคโรน่า 2019 (covid-19) ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 นี้

กิจกรรมวันครู 2563

ในวันที่ 16 มกราคม 2563 คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครูประจำปี 2563 โดยดร.จิณณาวัฒน์ โคมบัว ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เป็นผู้กล่าวนำคำปฏิญาณตนของครู ในครั้งนี้

คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563

ในวันที่ 7 มกราคม 2563 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นศิริมงคลและเป็นการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงาม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ปี 2563

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและการมีงานทำ

ในวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้มีการจัดกิจกรรม  การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและการมีงานทำ โดยมีนายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 เป็นประธานในพิธีเปิด โดยการจัดกิจกรรมได้อบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่คุณครูโรงเรียนมัธยมในจังหวัดอุทัยธานี ในหัวข้อ Code To Learn และการเยี่ยมชมห้องเรียนสะเต็มศึกษา และ โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม ของโรงเรียนอุทัยวิทยาคม โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร ร.ศ.ดร.ธีรวัฒน์ ประกอบผล จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง