พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและทำบุญวันครบรอบก่อตั้งโรงเรียน (บ.ร. – อ.ท.ว.)

ในวันที่ 21 กันยายน 2563 :  โรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้มีกิจกรรม พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและทำบุญวันครบรอบก่อตั้งโรงเรียน (บ.ร. – อ.ท.ว.) โดยมีครูผู้เกษียณอายุราชการ อดีตครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้ ร่วมพิธีเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่โรงเรียน และผู้เข้าร่วมงานทุกคน อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความรักที่มีต่อโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน

โรงเรียนอุทัยวิทยาคมดำเนินการทำความสะอาดโรงเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19

ในวันที่ 15 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทางราชการต่าง ๆ ภายในจังหวัดอุทัยธานี ได้ทำการ ทำความสะอาดโรงเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 ในสถานศึกษา

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เยี่ยมชมโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนสภาวะวิกฤตของเชื้อโคโรน่า 2019 (covid-19)

ในวันที่ 24 มิ.ย. 2563  ท่านณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน และให้กำลังใจคณะผู้บริหารฯ ครูและบุคลากรฯ ของโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ในการเตรียมการเปิดเรียนในสภาวะวิกฤตของเชื้อโคโรน่า 2019 (covid-19) ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 นี้

กิจกรรมวันครู 2563

ในวันที่ 16 มกราคม 2563 คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครูประจำปี 2563 โดยดร.จิณณาวัฒน์ โคมบัว ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เป็นผู้กล่าวนำคำปฏิญาณตนของครู ในครั้งนี้

คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563

ในวันที่ 7 มกราคม 2563 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นศิริมงคลและเป็นการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงาม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ปี 2563

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและการมีงานทำ

ในวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้มีการจัดกิจกรรม  การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและการมีงานทำ โดยมีนายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 เป็นประธานในพิธีเปิด โดยการจัดกิจกรรมได้อบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่คุณครูโรงเรียนมัธยมในจังหวัดอุทัยธานี ในหัวข้อ Code To Learn และการเยี่ยมชมห้องเรียนสะเต็มศึกษา และ โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม ของโรงเรียนอุทัยวิทยาคม โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร ร.ศ.ดร.ธีรวัฒน์ ประกอบผล จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มุทิตาจิตแก่ครูผู้เกษียณอายุราชการประจำปีการศึกษา 2562

ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้มีคุณครูผู้เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น 6 ท่าน ได้แก่ 1. คุณครูสมจิตร นาเมืองรักษ์ 2. คุณครูมณีรัตน์ กาญจนกูล 3. คุณครูสุชาดา ภูวนาถ 4. คุณครูสุมาลี โพธิพิทักษ์ 5. คุณครูผานิต เทศนา และ 6.คุณครูพสิษฐ์ นาตยา

ประเมินโรงเรียนพระราชทานประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ

ในวันที่ 25 กันยายน 2562 โรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้รับการประเมินโรงเรียนพระราชทานประจำปีการศึกษา 2562 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 โดยโรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้รับคำแนะนำในการประเมินโรงเรียนในครั้งต่อไป

การมอบทุนมูลนิธิพลเรือเอกสงัด ชลออยู่

ในวันที่ 17 กันยายน 2562 ทางโรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้ต้อนรับคณะฯ และมอบทุนการศึกษามูลนิธิพลเรือเอก สงัด ชลออยู่ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ปีการศึกษา 2562