กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC และการจัดทำ LOGBOOK สำหรับครูโรงเรียนมัธยมในจังหวัดอุทัยธานี

ในวันที่ 25 สิงหาคม 2561 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC และการจัดทำ LOGBOOK ให้แก่คุณครูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดอุทัยธานี เพื่อทบทวนการทำความเข้าใจในกระบวนการทำ PLC และการจัดทำ Logbook เพื่อพัฒนาวิทยาฐานะของครู โดยมี นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การจัดการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  ดร.จิณณาวัฒน์ โคมบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม เป็นประธานในการเปิดพิธีและให้โอวาทแก่ครูในการร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1473062612794676&type=1&l=e675381514

 

EDU POINT 4.0 ตลาดนัดความรู้และนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 25 สิงหาคม 2561 โรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้จัดกิจกรรม ตลาดนัดความรู้และนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี ในงานที่ชื่อว่า EDU POINT 4.0 โดยมี นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การจัดการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  ดร.จิณณาวัฒน์ โคมบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม และ นายเผด็จ นุ้ยปรี นายก อบจ.อุทัยธานี เป็นประธานในการเปิดงาน ในกิจกรรมมีการแสดงผลงานและนวัตกรรรมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอุทัยธานี ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1473006596133611&type=1&l=080b60b98e

นายพิชญะ โชคพล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ได้รับการคัดเลือก เป็น Educator Expert 2018 – 2019 จากครูทั่วโลก

นายพิชญะ โชคพล ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้รับการคัดเลือกเป็น Educator Expert 2018 – 2019 หนึ่งในจำนวนครูทั่วโลก จาก บริษัท Microsoft, USA

นายนิรันดร์ บุญศรี ตัวแทนคณะผู้วิจัยโครงงานวิจัยและนวัตกรรมแลกเป้า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

นายนิรันดร์ บุญศรี ตัวแทนคณะผู้วิจัยโครงงานวิจัยและนวัตกรรมแลกเป้า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
ได้ไปนำเสนอหัวข้อวิจัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานและบูรณาการสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนากิจกรรมในห้องเรียนสู่โครงงานคุณภาพต่อ คณะกรรมการ สพฐ. ในวันที่ 31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2561 ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 15,000 บาท และปรับเพิ่มงบประมาณหลังจากนำเสนอเป็น 39,000 บาท โดยต้องไปนำเสนองานวิจัยบทที่ 1-3 พร้อมเครื่องมือที่ใช้ ในวันที่ 30 สค 2561 ถึง 2 กย 2561
คณะผู้วิจัยจากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ประกอบด้วย นายนิรันดร์ บุญศรี ,นายไชยโพธิ์ ร่มโพธิ์ , นางสาวจันทิมา กุลศรี , นางสาวโชติรส ชุติพานิชเทศก์ , นางสาวกนกพรรณ ลอยสงเคราะห์ , นายชิตพล สะอาด เป็นคณะวิจัยหนึ่งเดียว ใน สพม 42 ที่ได้รับการพิจารณางบประมาณจาก สพฐ . ในการดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า

นายไชยโพธิ์ ร่มโพธิ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้รับคัดเลือกจาก สพฐ. ดำเนินการพัฒนาแผนการเรียนรู้และสื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นายไชยโพธิ์ ร่มโพธิ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้รับคัดเลือกจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมดำเนินการพัฒนาแผนการเรียนรู้และสื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สำหรับโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระราชูปถัมภ์ เพื่อนำไปใช้เผยแพร่เป็นสื่อทางไกลแก่ครูผู้สอนทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
โดยเข้าประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้และสื่อการเรียนการสอน เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 – 12 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ กรุงเทพมหานคร
และประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการกิจแผนการเรียนรู้และสื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 – 10 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ กรุงเทพมหานคร

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้รับการคัดเลือกการประเมินเชิงประจักษ์ จาก สพฐ. สถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ