ขอแสดงความยินดีกับครูพิชญะ โชคพล เป็นตัวแทนประเทศไทยในการนำเสนอผลงานการจัดการเรียนการสอนระดับโลก ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ขอแสดงความยินดีกับครูพิชญะ โชคพล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการนำเสนอผลงานการจัดการเรียนการสอนระดับโลก ในงาน E2 | Education Exchange 2019 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยการสนุบสนุนจาก Microsoft Corporation

สถานฑูตสหรัฐอเมริกา( Embassy of the United States) และคณะฯได้มาเยี่ยมเยียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคมและให้ความรู้แก่นักเรียนในการศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา

ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้ต้อนรับ สถานฑูตสหรัฐอเมริกาและคณะฯ ซึ่งได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม โดยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา