นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงงานและทักษะทางวิชาการนักเรียน กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค(กลุ่มภาคเหนือ)

นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงงานและทักษะทางวิชาการนักเรียน กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค(กลุ่มภาคเหนือ) ดังนี้
1. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่1 โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
2. รางวัลชมเชย การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
โดยมีรายชื่อนักเรียนดังนี้
1. ด.ญ.ฐิติพร อุนการุณวงษ์
2. ด.ญ.ธัญชนก ทองบุญ
3. ด.ญ.นวพร อบอาย
4. ด.ช.วรเมธ เกตุสุรินทร์

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.