กิจกรรมรดน้ำดำหัวครูอาวุโส ประจำปี 2561

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวครูอาวุโส ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย ตลอดจนเพื่อระลึกถึงความกตัญญูต่อครู อาจารย์ผู้มีอุปการะคุณที่อบรมสั่งสอนศิษย์

ยินดีต้อนรับบุคลากรสู่รั้วเหลืองแดง

คณะผู้บริหารและคณะครู ยินดีต้อนรับ
คุณครูมงคล ทองอ่อน (กลุ่มสาระฯวิทย์ฯ)
คุณครูกนกพรรณ ลอยสงเคราะห์ (กลุ่มสาระฯคณิตฯ)
คุณครูลิขิต สุขพ่วง (กลุ่มสาระฯคณิตฯ)
และคุณครูดิศราพา ศรีนุช (กลุ่มสาระฯการงานฯ)

ผลการแข่งขันเวทคณิต (ระดับประเทศ)

การแข่งขันเวทคณิต (ระดับประเทศ)
ประเภททีม
1. เด็กชายสิรวิทญ์ อติชาติ ม.2/1
2.เด็กหญิงฐิติพร อุณการุณวงษ์ ม.2/1
ได้ลำดับที่ 8 ของประเทศ
ประเภทเดี่ยว
เด็กหญิงฐิติพร อุณการุณวงษ์ ม.2/1
ได้ลำดับที่ 19 ของประเทศ

นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงงานสะเต็มศึกษาระดับภาคเหนือตอนล่าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งาน STEM Festival 2017 ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงงานสะเต็มศึกษาระดับภาคเหนือตอนล่าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งาน STEM Festival 2017 ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โดยมีรายชื่อนักเรียนดังนี้
เด็กหญิงภัทราพร พุฒอินทนา
เด็กหญิงปณาลี แก้วมณีวัฒน์
เด็กชายสิรวิชญ์ อติชาติ

ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 2

ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 2
ด.ญ.ธัญชนก ทองบุญ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน sudoku ระดับ ม.ต้น(ได้ลำดับที่ 8 จาก 136คน)
ด.ญ.นวพร อบอาย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน sudoku ระดับม.ต้น (ได้ที่ 22 จาก136 คน)
นายพิทวัส เทียนแสง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.ปลาย(ได้ที่23 จาก145คน)
นายพันพล เจียรนันทนา ได้รับรางวัลเข้าร่วมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.ปลาย (ได้ที่ 28 จาก 145 คน)

นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงงานและทักษะทางวิชาการนักเรียน กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค(กลุ่มภาคเหนือ)

นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงงานและทักษะทางวิชาการนักเรียน กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค(กลุ่มภาคเหนือ) ดังนี้
1. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่1 โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
2. รางวัลชมเชย การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
โดยมีรายชื่อนักเรียนดังนี้
1. ด.ญ.ฐิติพร อุนการุณวงษ์
2. ด.ญ.ธัญชนก ทองบุญ
3. ด.ญ.นวพร อบอาย
4. ด.ช.วรเมธ เกตุสุรินทร์