นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงงานสะเต็มศึกษาระดับภาคเหนือตอนล่าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งาน STEM Festival 2017 ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงงานสะเต็มศึกษาระดับภาคเหนือตอนล่าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งาน STEM Festival 2017 ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โดยมีรายชื่อนักเรียนดังนี้
เด็กหญิงภัทราพร พุฒอินทนา
เด็กหญิงปณาลี แก้วมณีวัฒน์
เด็กชายสิรวิชญ์ อติชาติ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.