ผลการแข่งขันเวทคณิต (ระดับประเทศ)

การแข่งขันเวทคณิต (ระดับประเทศ)
ประเภททีม
1. เด็กชายสิรวิทญ์ อติชาติ ม.2/1
2.เด็กหญิงฐิติพร อุณการุณวงษ์ ม.2/1
ได้ลำดับที่ 8 ของประเทศ
ประเภทเดี่ยว
เด็กหญิงฐิติพร อุณการุณวงษ์ ม.2/1
ได้ลำดับที่ 19 ของประเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.