รายงานสถานะการเงิน

งบทดลองปี 2560

เดือนกันยายน 2560

เดือนสิงหาคม 2560

เดือนกรกฎาคม 2560

เดือนมิถุนายน 2560

เดือนพฤษภาคม 2560

เดือนเมษายน 2560

เดือนมีนาคม 2560

เดือนกุมภาพันธ์ 2560

เดือนมกราคม 2560

เดือนธันวาคม 2559

เดือนพฤศจิกายน 2559

เดือนตุลาคม 2560

แต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรยามรักษาความปลอดภัย

ประจำเดือน มกราคม – มีนาคม 2561

ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2560