กิจกรรมรดน้ำดำหัวครูอาวุโส ประจำปี 2561

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวครูอาวุโส ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย ตลอดจนเพื่อระลึกถึงความกตัญญูต่อครู อาจารย์ผู้มีอุปการะคุณที่อบรมสั่งสอนศิษย์

ยินดีต้อนรับบุคลากรสู่รั้วเหลืองแดง

คณะผู้บริหารและคณะครู ยินดีต้อนรับ
คุณครูมงคล ทองอ่อน (กลุ่มสาระฯวิทย์ฯ)
คุณครูกนกพรรณ ลอยสงเคราะห์ (กลุ่มสาระฯคณิตฯ)
คุณครูลิขิต สุขพ่วง (กลุ่มสาระฯคณิตฯ)
และคุณครูดิศราพา ศรีนุช (กลุ่มสาระฯการงานฯ)

ผลการแข่งขันเวทคณิต (ระดับประเทศ)

การแข่งขันเวทคณิต (ระดับประเทศ)
ประเภททีม
1. เด็กชายสิรวิทญ์ อติชาติ ม.2/1
2.เด็กหญิงฐิติพร อุณการุณวงษ์ ม.2/1
ได้ลำดับที่ 8 ของประเทศ
ประเภทเดี่ยว
เด็กหญิงฐิติพร อุณการุณวงษ์ ม.2/1
ได้ลำดับที่ 19 ของประเทศ

นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงงานสะเต็มศึกษาระดับภาคเหนือตอนล่าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งาน STEM Festival 2017 ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงงานสะเต็มศึกษาระดับภาคเหนือตอนล่าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งาน STEM Festival 2017 ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โดยมีรายชื่อนักเรียนดังนี้
เด็กหญิงภัทราพร พุฒอินทนา
เด็กหญิงปณาลี แก้วมณีวัฒน์
เด็กชายสิรวิชญ์ อติชาติ

ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 2

ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 2
ด.ญ.ธัญชนก ทองบุญ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน sudoku ระดับ ม.ต้น(ได้ลำดับที่ 8 จาก 136คน)
ด.ญ.นวพร อบอาย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน sudoku ระดับม.ต้น (ได้ที่ 22 จาก136 คน)
นายพิทวัส เทียนแสง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.ปลาย(ได้ที่23 จาก145คน)
นายพันพล เจียรนันทนา ได้รับรางวัลเข้าร่วมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.ปลาย (ได้ที่ 28 จาก 145 คน)