นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงงานและทักษะทางวิชาการนักเรียน กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค(กลุ่มภาคเหนือ)

นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงงานและทักษะทางวิชาการนักเรียน กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค(กลุ่มภาคเหนือ) ดังนี้
1. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่1 โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
2. รางวัลชมเชย การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
โดยมีรายชื่อนักเรียนดังนี้
1. ด.ญ.ฐิติพร อุนการุณวงษ์
2. ด.ญ.ธัญชนก ทองบุญ
3. ด.ญ.นวพร อบอาย
4. ด.ช.วรเมธ เกตุสุรินทร์

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน 2560

วันที่ 22 ม.ค. 2561 นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 นายศักดา แสงทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ดร.จิณณาวัฒน์ โคมบัว คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2560

พิธีเปิดกีฬาสี “ธรรมาทิตย์เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดกีฬาสี “ธรรมาทิตย์เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม โดยได้รับเกียรติจากท่าน อดีต สส.ชาดา ไทยเศรษฐ์ เป็นประธานในการเปิดพิธีในครั้งนี้ พิธีการเปิดกีฬาสีในปี 2560 ได้เน้นการจัดขบวนพาเรดในรูปแบบการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ในแต่ละรัชกาล และมีการแสดงประกอบเพลงพระราชนิพนธ์เพลงใกล้รุ่ง และเพลงอุทัยน่ารัก ณ บริเวณถนนห้าแยกวงเวียนวิทยุ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

โรงเรียนอุทัยวิทยาคมร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐


คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดอุทัยธานี

การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ โดยมีดร.จิณณาวัฒน์ โคมบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี พิธีประกอบด้วย การเปิดกรวยสักการะ ถวายพานพุ่ม และกล่าวบทอาเศียรวาท ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรัก ความผูกพัน และความกตัญญูต่อคุณแม่.

ศูนย์สะเต็มศึกษาจังหวัดอุทัยธานี จัดการอบรมการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาให้กับครูผู้สอนในจังหวัดอุทัยธานี

ในวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2560 ศูนย์สะเต็มศึกษาจังหวัดอุทัยธานีได้จัดการอบรมการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาให้กับครูผู้สอนในจังหวัดอุทัยธานี นำโดย ดร.จิณณาวัฒน์ โคมบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม เป็นประธานในการเปิดการอบรม โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล และคณะ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และวิทยากรจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยหัวข้อการอบรมแบ่งออกเป็นสองหัวข้อคือ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา และหัวข้อการสอนสะเต็มศึกษาในเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

การมอบทุนการศึกษาแก้วควัฒน์กุล ให้กับนักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคมโดยท่านศุภรัตน์ ควัฒน์กุล


คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและศิษย์เก่า โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้ต้อนรับท่านศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ประธานทุนกองทุนการศึกษาแก้ว ควัฒน์กุล โดยท่านได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ในวันที่ 22 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุมศุภรัตน์

นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้รับรางวัลการแข่งขันกิจกรรมจากโครงการสานฝันวัยใส จากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย และมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์