ศูนย์สะเต็มศึกษาจังหวัดอุทัยธานี จัดการอบรมการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาให้กับครูผู้สอนในจังหวัดอุทัยธานี

ในวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2560 ศูนย์สะเต็มศึกษาจังหวัดอุทัยธานีได้จัดการอบรมการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาให้กับครูผู้สอนในจังหวัดอุทัยธานี นำโดย ดร.จิณณาวัฒน์ โคมบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม เป็นประธานในการเปิดการอบรม โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล และคณะ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และวิทยากรจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยหัวข้อการอบรมแบ่งออกเป็นสองหัวข้อคือ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา และหัวข้อการสอนสะเต็มศึกษาในเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.