กิจกรรมรดน้ำดำหัวครูอาวุโส ประจำปี 2561

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวครูอาวุโส ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย ตลอดจนเพื่อระลึกถึงความกตัญญูต่อครู อาจารย์ผู้มีอุปการะคุณที่อบรมสั่งสอนศิษย์