การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560ภาพกิจกรรม การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560
ดร.จิณณาวัฒน์ โคมบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม และ นายจักรกริศน์ ทิพย์รังษี นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน ในงานวันประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม พร้อมให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับฟังคำชี้แจงแนะนำเรื่องต่างๆ จากทางโรงเรียน โดยรองผู้อำนวยการฯ และแนะนำครูประจำชั้นม.1-6 (ชาลี วงษ์รักษ์: ภาพ)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.