การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ปี 2560


โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้มีการจัดประชุม เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ปี 2560 เพื่อพบปะ พูดคุย สอบถาม แลกเปลี่ยนระหว่าง โรงเรียน กับผู้ปกครอง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาโรงเรียน พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสืบต่อไป (ชาลี วงษ์รักษ์ : ภาพ)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.