การเข้าค่ายคุณธรรมประจำปีการศึกษา 2562

คณะผู้บริหาร ครู​โรงเรียนอุทัยวิทยาคม โดยการนำของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ได้จัดกิจกรรมค่ายธรรรมะสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 ณ วัดเนินตูม อำเภอสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี