ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปณาลี แก้วมณีวัฒน์ ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานประจำปีการศึกษา 2561

นางสาวปณาลี แก้วมณีวัฒน์ นักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน สถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้ทางคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้มีความยินดีนักเรียนที่ได้สร้างชื่อเสียงและเกียรติยศของโรงเรียนอุทัยวิทยาคม

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปรินทร อินทรโฉม นักเรียนชั้น ม.4/7 ได้รับรางวัลที่ 3 ระดับประเทศ การคัดลายมือ โครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562

การศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาและงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2562  คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาและงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ที่ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านแสงจันทร์ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการนำของดร.จิณณาวัฒน์ โคมบัว เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชาและงานสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนต่อไป

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2562

ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.จิณณาวัฒน์  โคมบัว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี และเจิมหนังสือเพื่อเป็นศิริมงคล อีกทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ในแต่ละระดับชั้น ในปีการศึกษานี้เป็นโอกาสอันดีที่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ของโรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้ร่วมกิจกรรม การไหว้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมประจำทุกปี เพื่อเป็นการแสดงตนเป็นศิษย์ของนักเรียนต่อครูบาอาจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ปณาลี แก้วมณีวัฒน์ รับรางวัล นักเรียนผู้มีความประพฤติดีจากท่านองคมนตรี และรางวัล​คนดีศรีอุทัย​

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ปณาลี แก้วมณีวัฒน์ นักเรียนชั้น ม.4/7 (ห้องเรียนพิเศษวิทย์ คณิตฯ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม)โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 
ได้รับรางวัล นักเรียนผู้มีความประพฤติดีจากท่านองคมนตรี และรับรางวัล​ อันทรงเกียรติ​ คนดีศรีอุทัย​ จากผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

การเข้าค่ายคุณธรรมประจำปีการศึกษา 2562

คณะผู้บริหาร ครู​โรงเรียนอุทัยวิทยาคม โดยการนำของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ได้จัดกิจกรรมค่ายธรรรมะสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 ณ วัดเนินตูม อำเภอสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี